บริการออกแบบโรงงานโยธาเป็นวินัยทางวิศวกรรม

 

การออกแบบโยธา หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมมืออาชีพที่เกี่ยวกับการออกแบบออกแบบโรงงานและการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางกายภาพ ซึ่งรวมถึงโครงสร้างต่างๆ เช่น เขื่อน คลอง ถนน สะพาน และอาคารต่างๆ หลังจากวิศวกรรมทางทหาร วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาวิชาการออกแบบที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และสามารถเกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างในภาครัฐ  สาขาวิชาการออกแบบโยธา กล่าวถึงสาขาวิชาย่อยที่หลากหลาย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมตามประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม

ออกแบบโรงงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาอากาศที่ดิน

การอยู่อาศัยของมนุษย์ร่วมกับผู้อื่น สิ่งมีชีวิต วิศวกรรมเทศบาล/เมือง สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลและเกี่ยวข้องกับการออกแบบ สร้าง และดูแลการติดตั้งในเมือง เช่น ทางเท้า ถนน ท่อระบายน้ำ และแม้แต่ไฟถนน) และแม้แต่วิศวกรรมชายฝั่งและวิศวกรรมไฮดรอลิก (สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการไหล ของไหล โดยเฉพาะน้ำและสิ่งปฏิกูล เกี่ยวกับการก่อสร้างและออกแบบคลอง อย่างไรก็ตาม ออกแบบโรงงานทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักสำรวจและวิศวกรโยธาที่เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินโครงการคงที่ในภูมิประเทศ

ออกแบบโรงงานหรือพื้นที่ที่กำหนด เช่น การออกแบบระบบระบายน้ำ ทางเท้า น้ำประปา และบริการท่อระบายน้ำ เนื่องจากนักออกแบบโยธาทั่วไปใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานกับสถานที่ ออกแบบโรงงานจึงเรียกว่าวิศวกรรมไซต์ (สาขาวิศวกรรมโยธาซึ่งส่วนใหญ่เน้นการแปลงพื้นที่เฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามประเภทที่แตกต่างกัน ของวัตถุประสงค์) การออกแบบโยธายังมีความสำคัญต่อธุรกิจระดับมืออาชีพของนักออกแบบไฟฟ้าและสถาปัตยกรรม

บริการออกแบบโรงงานโยธาและโครงสร้าง

หากพวกเขาต้องการให้บริการออกแบบโรงงานที่สมบูรณ์แก่ลูกค้าของตน ตัวอย่างเช่น ธุรกิจออกแบบไฟฟ้าอาจถูกขอให้ออกแบบรากฐานสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่รวมถึงตารางเหล็กเส้น หากเป็นกรณีนี้ การจ้างนักออกแบบโยธาจะทำให้บริษัทสามารถออกแบบทุกด้านให้เสร็จสิ้นได้โดยไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือจากภายนอก การแต่งตั้งนักออกแบบโรงงานในบริษัททำให้บริษัทออกแบบไฟฟ้าและสถาปัตยกรรมสามารถให้บริการต่างๆ ได้หลากหลาย

เช่น การออกแบบเลย์เอาต์ของไซต์ ฐานราก ตารางการต่อเหล็กเส้น ดำเนินการประเมินสภาพอาคารรวมทั้งการคำนวณโครงสร้างที่แม่นยำตลอดจนการสำรวจและสำรวจสถานที่ภูมิประเทศและธรณีเทคนิค การออกแบบโยธายังมีความจำเป็นสำหรับธุรกิจของนักออกแบบสถาปัตยกรรมและไฟฟ้าอีกด้วย นักออกแบบโรงงานเหล่านี้ตระหนักดีถึงความสำคัญของบริการออกแบบโยธาและโครงสร้าง หากพวกเขาต้องการเสนอบริการออกแบบที่ครบถ้วนสำหรับลูกค้าทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ธุรกิจออกแบบไฟฟ้าอาจได้รับการติดต่อเพื่อสร้างรากฐานสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่

 

Comments are closed.